VIỆT VANG - SẢN PHẨM


VV-HRM (Human Resource Management)

Nắm rõ số ngày công làm việc hàng ngày, tiến độ làm từng phần dụ án. Hệ thông quản lý nghiệp vụ hỗ trợ Quản lý dự án phù hợp, có thể xem tình trạng hiệu suất của nhân viênĐặc trưng sản phẩm

[VV-HRM] là hệ thông quản lý nghiệp vụ hỗ trợ khi cần để giám sát, xác nhận tình hình tiến độ công việc trong các phần của dự án từ việc đăng ký ngày công đi làm, nội dung làm việc hàng ngày của nhân viên

Qua việc nắm rõ hiệu suất làm việc của nhân viên thì có khả năng hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh chóng hay xác nhận điểm bị trễ tương ứng theo schedule

Ngoài ra còn có thể quản lý dự toán nếu thiết lập hệ số ngày công của nhân viên thì chi phí dự toán cũng được tính

vv-hrm

Đăng ký tài khoản miễn phí

Công ty tôi sẽ cung cấp [tài khoản miễn phí] chỉ để trải nghiệm miễn phí sản phẩm tương ứng trong thời gian nhất địnhvv-hrm

Màn hình nhập nôi dung công việc, ngày công


vv-hrm

Màn hình hiển thị kết quả nhập (màn hình xác nhận tiến độ dự án)


vv-hrm

Màn hình hiển thị kết quả nhập (kết quả thu chi theo dự án)


to-top